Ажил хэрэгч тушаалууд-2023он

#ТушаалуудОгноо
1Тушаал хүчингүй болгох тухай  2023.01.06 
2Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.01.09 
3Ажлын хэсэг томилох тухай2023.01.09
4Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.01.10
5Шагнах тухай2023.01.10
6Шагнах тухай 2023.01.11
7Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2023.01.12 
8Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.01.12
9Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.01.13
10Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.01.13 
11Баримт нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай2023.01.20 
12Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.01.31 
13Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түр ашиглуулах гэрээ батлах тухай2023.02.02
14Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.02.10
15Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.02.13
16Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай2023.02.16 
17Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай2023.02.16
18Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.03.03 
19Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.03.07
20Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.03.07 
21Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2023.03.14
22Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.03.17
23Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын дүнгээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай2023.03.20
24  
25Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн орон тоо, албан тушаалын жагсаалт шинэчлэн батлах тухай2023.03.20 
26Ажлын хэсэг байгуулах тухай2022.03.23
27Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2023.04.06
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.04.11 
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.04.19 
30 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай2023.04.19
31 Шагнах тухай 2023.04.21
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.01
33 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2023.05.02
34 Сургалт зохион байгуулах тухай2023.05.03
35 Журам батлах тухай2023.05.05
36 Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай2023.05.08
37 Хоол, унааны зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай2023.05.09
38Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.16
39Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.05.22
40Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.22 
41Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.22 
42Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.05.24 
43Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.24 
44Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.24 
45Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.25 
46Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.05.25 
47Журам батлах тухай 2023.05.29 
48Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2023.06.02 
49Тооллогын комисс байгуулах тухай 2023.06.12 
50Гадаад албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2023.06.19 
51Үнэлгээний баг байгуулах тухай2023.06.19 
52Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2023.06.21
53Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2023.06.22 
54Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.06.22 
55Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2023.07.07 
56Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2023.07.25 
57Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.07.26 
58Дуудлагын худалдааг зохион байгуулж явуулах тухай 2023.07.26 
59Шагнах тухай2023.08.03 
60Шагнах тухай 2023.08.03 
61Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023.08.03
62Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2023.08.03 
63Шагнах тухай 2023.08.17
64Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2023.08.23
65Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.08.23
66Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2023.08.23
67Сургуулийн зориулалттай барилгын талбай түрээслэх жишиг үнийн дээд хязгаар тогтоох тухай2023.08.23
68Ажлын хэсэг байгуулж, томилолтын зардал гаргах тухай2023.08.28
69Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.08.28
70Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.09.11
71Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.09.15
72Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.09.19
73Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.10.02
74Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.10.02
75Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.10.03
76Төрийн өмчийн төлөөллийг томилж, удирдамж батлах тухай2023.10.06
77Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.10.06
78Томилолтоор ажиллуулах тухай2023.10.09
79Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулах газрын дэргэдэх Ахмадын зөвлөлийг байгуулах, зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах тухай2023.10.10
80Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай2023.10.17
81Хоол, унааны зардлыг шинэчлэн тогтоох тухай2023.10.17
82Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн батлах тухай2023.10.23
83Тушаал хүчингүй болгох тухай2023.10.23
84Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай2023.10.23
85Томилолтоор ажиллуулах тухай2023.10.24
86“Бид-ёс зүйг эрхэмлэсэн, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид хамт олон” аян зохион байгуулах тухай2023.10.25
87Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.10.25
88Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.10.25
89Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.11.06
90Шагнах тухай2023.11.09
91Хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөн оролцох төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай2023.11.09
92Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.11.15
93Зардал батлах тухай2023.11.21
94Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.11.21
95Шагнах тухай2023.11.22
96Шагнах тухай2023.11.22
97Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023.12.01
98Албан томилолтоор ажиллуулах тухай2023.12.04
99Үнэлгээний баг байгуулах тухай2023.12.06
100Шагнах тухай2023.12.07
101Үнэлгээний хороо байгуулах2023.12.13
102Тооллогын комисс байгуулах тухай2023.12.18