Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ болон бусад холбогдох эрх зүйн акт, бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 1. Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам
 2. Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод хязгаар, түрээсийн зарим төлбөрийн хэмжээг тогтоох заавар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай
 3. Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг батлах тухай
 4. Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
 5. Түрээсийн гэрээний хавсралт
 6. Түрээсийн гэрээний загвар
 7. Түрээсийн гэрээний сунгалт
 8. Сургуулийн зориулалттай барилга түрээслэх жишиг үнийн дээд хязгаар тогтоох тухай
 9. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн бусдаас түрээслэх байр талбайн талаар авах арга хэмжээний тухай
 10. “Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг батлах тухай” 2020 оны 51 дүгээр тогтоолын хавсралтад орсон нэмэлт өөрчлөлт /2023.11.30/
 11. “Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг батлах тухай” 51 дүгээр тогтоол /шинэ хувилбар/