Тооллого

  1. Тооллогын маягт шинэчлэн батлах тухай
  2. 21 аймаг, Нийслэлийн засаг дарга нарт Улсын үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэл хангах зөвлөмж хүргүүлэх тухай
  3. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдэд Улсын үзлэг, тооллогын ажлын бэлтгэл хангах зөвлөмж, албан даалгавар хүргүүлэх тухай
  4. Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн захиргааны статистикийн маягт, түүнийг нөхөх заавар
  5. Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн маягт, түүнийг нөхөх заавар
  6. 2020 оны 04 дүгээр сарын 01 ний өдрийн А-1/510 дугаартай албан бичгээр 21 аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт өгсөн чиглэл
  7. 2020 оны 07 дугаар сарын 27 ны өдрийн А-1/1307 дугаартай албан бичгээр Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн дарга захирал нарт өгсөн чиглэл, зөвлөмж
  8. 2020 оны 02 дугаар сарын 20 ны өдрийн А-1/272 дугаартай албан бичгээр нийслэл, 21 аймгийн Засаг дарга нарт явуулсан Засгийн газрын шийдврийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээний тухай албан бичиг
  9. Тайлан мэдээ хүлээн авах нэгтгэл хүснэгт /Төрийн өмчит байгууллагууд/
  10. Тайлан мэдээ хүлээн авах нэгтгэл хүснэгт /Орон нутгийн өмчит байгууллагууд/