Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит

 1. 2017, 2018 оны дотоод аудит
 2. ТӨБЗГ-аас 2018 онд хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан
 3. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2018 оны байдлаар хийсэн дотоод аудитын тайлан
 4. 2019 оны дотоод аудитын төлөвлөгөө
 5. 2021 оны хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө
 6. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 7. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2021 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 8. Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн танилцуулга тайлан (2021 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 9. ТӨБЗГ-ын 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
 10. 2022 оны хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын төлөвлөгөө
 11. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 12. Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн танилцуулга тайлан (2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 13. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 14. Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн танилцуулга тайлан (2022 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 15. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2022 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 16. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2022 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 17. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2022 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 18. ТӨБЗГ-ын 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан
 19. ТӨБЗГ-ын албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хийсэн дотоод хяналтын танилцуулга тайлан (2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)
 20. Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн танилцуулга тайлан (2023 оны эхний хагас жилийн байдлааар)
 21. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 22. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн түвшин (2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 23. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулга тайлан (2023 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 24. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрсэн түвшин (2023 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 25. ТӨБЗГ-ын 2023 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан