Хууль, тогтоомж, товхимол

 1. Авлигын эсрэг хууль
 2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 3. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
 4. Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж
 5. Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам
 6. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан)
 7. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор батлагдсан)
 8. Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж, чиглэл (АТГ-ын 2020.01.10-ны өдрийн 05/371 дугаартай албан бичиг)
 9. Авлигатай тэмцэх газраас Засгийн газарт өгсөн зөвлөмж (АТГ, 2020-01-24, 01/1003 албан бичиг)
 10. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-ийн Авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжийн хамаарал бүхий хэсэг (АТГ-ын 2020.02.27-ны 01/2329 дугаартай албан бичгийн хавсралт)
 11. Авлигатай тэмцэх газраас Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн зөвлөмж (АТГ-ын 2020.04.10-ны өдрийн 01/4291 дугаартай албан бичгээр)
 12. Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Сангийн яамнаас Ерөнхий сайдын ажлын албанд хүргүүлсэн зөвлөмж (Сангийн яамны 2020.05.08-ны өдрийн 6-1/3105 дугаартай албан бичгээр)