Ажил хэрэгч тушаалууд-2022он

# Тушаалууд Огноо
1 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-14
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-18
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-18
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-18
5 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2022-01-18
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-01-20
7 0-5 настай хүүхэдтэй албан хаагчдын ажиллах хуваарь батлах тухай 2022-01-24
8 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022-02-09
9 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022-02-09
10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022-02-09
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-11
12 Улсын үзлэг тооллогын бэлтгэл хангах, зарим албан хаагчдыг томилолтоор ажиллуулах тухай 2022-02-14
13 Баримт нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай 2022-02-14
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-15
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-18
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-23
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-24
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-02-28
19 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 2022-03-02
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-03
23 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайлангийн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай 2022-03-22
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-24
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-24
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-03-24
27 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-01
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-06
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-06
31 Төрийн өмчийн төлөөлөгч томилох тухай 2022-04-06
36 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай 2022-04-22
37 Төрийн өмчийн төлөөлөгчийг томилж, удирдамж батлах тухай 2022-04-22
38 Ажлын хэсэг томилох тухай 2022-05-02
39 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журам батлах тухай 2022-05-16
40 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2022-05-18
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-08
42 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах ажлын  хэсгийг байгуулах тухай 2022-06-08
43 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2022-06-10
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-16
45 Үнэлгээний баг байгуулах тухай 2022-06-16
46 Татан буулгах комисс байгуулах тухай 2022-07-05
47 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2022-07-05
48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-08-01
49 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-08-09
50 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2022-08-09
51 Тушаалд нэмэлт оруулах тухай 2022-08-30
52 Цэцэрлэгийн зориулалттай барилгын талбай түрээслэх жишиг үнийн дээд хязгаар тогтоох тухай 2022-09-08
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-09
54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-09
55 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-15
56 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-26
57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-27
58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-03
59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-03
60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-10
61 Зохион байгуулалтын нэгжийн индекс батлах тухай 2022-10-12
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-12
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-14
64 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2022-10-14
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-21
66 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-25
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-25
68 Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай 2022-11-07
69 Хөдөлмөрийн гэрээний загвар батлах тухай 2022-11-11
70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-09
71 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-12
72 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-13
73 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2022-12-13
74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-12-23
75 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2022-12-23