Үйл ажиллагааны стратеги

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг Монгол улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн 79 дүгээр захирамжаар баталсан. /Дэлгэрэнгүй/