ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Хууль

 1. Монгол Улсын Үндсэн хууль
 2. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль
 3. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль
 4. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
 5. Хууль тогтоомжийн тухай хууль
 6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
 7. Компанийн тухай хууль
 8. Орон сууц хувьчлах тухай хууль
 9. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
 10. Төрийн албаны тухай хууль
 11. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 12. Төсвийн тухай хууль
 13. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль
 14. Авлигын эсрэг хууль
 15. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 16. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль
 17. Захиргааны ерөнхий хууль
 18. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
 19. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль
 20. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 21. Зөрчлийн тухай хууль
 22. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль
 23. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 24. Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль
 25. Монгол хэлний тухай хууль
 26. Байгууллагын нууцын тухай хууль
 27. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
 28. Цахим гарын үсгийн тухай хууль
 29. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль

Дүрэм, журам, заавар, стандарт

 1. Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам
 2. Төрийн өмчит компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах нийтлэг журам 
 3. Төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн ажлын байрны сул орон тоонд нээлттэй сонгон шалгаруулалт явуулах нийтлэг журам 
 4. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах журам 
 5. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 6. Кибер аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг журам 
 7. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам 
 8. Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам
 9. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам 
 10. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 
 11. Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам 
 12. Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам 
 13. Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам 
 14. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдааны дэг 
 15. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам 
 16. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын албан томилолтоор ажиллуулах журам 
 17. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам