Албан тушаалын тодорхойлолтууд

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 
Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын мэргэжилтэн 
Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Гадаад харилцаа, орон нутаг хариуцсан мэргэжилтэн 
Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Хурлын зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 
Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын ахлах мэргэжилтэн (Албаны дарга)
Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, Удирдлага, төлөөллийн ахлах мэргэжилтэн (Албаны дарга)
Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс, Удирдлага, төлөөллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль зүйн хэлтсийн дарга
Хууль зүйн хэлтэс, Хуулийн ахлах мэргэжилтэн
Хууль зүйн хэлтэс, Хуулийн мэргэжилтэн

Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс, Төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс, Хяналт шалгалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Төрийн өмчийн бүртгэл ашиглалтын хэлтсийн дарга
Төрийн өмчийн, ашиглалтын хэлтсийн мэргэжилтэн
Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс, Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс, Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн