Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан

 1. ТӨБЗГ-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, (2016 оны 09-12 сар)
 2. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 3. Засгийн газрын 100 хоногт ТӨБЗГ-ын хийж гүйцэтгэсэн “Онцлох ажлын талаарх мэдээлэл”
 4. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 5. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлгөөний биелэлт
 6. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан – 2018 он
 7. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны тайлан – 2018 он
 8. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2019 он
 9. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан (2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 10. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын гүйцэтгэлийн тайлан (2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 11. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
 12. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын гүйцэтгэлийн тайлан (2020 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 13. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
 14. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын гүйцэтгэлийн тайлан (2021 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 15. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө