Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс

Төрийн өмчийн хяналт шалгалтын хэлтэс нь төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас төрийн өмчийн эд хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, хамгаалах ажлыг эрхлэн үндсэн чиг үүргийн дагуу төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн удирдлага, аж ахуй, санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомж болон түүнтэй холбогдон гарсан эрх зүйн актад заасан шаардлагыг хангаж нийцэж байгаа эсэхэд мэргэжлийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж байна.

Төрийн өмчийн эзэмших, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалтад  тавих төрийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж  шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдлыг таслан зогсоож, хуулийн этгээдийн удирдлага, үйл ажиллагаа, санхүү эд засаг, үр ашиг, эд хөрөнгийн ашиглалт, эзэмшилтийн байдал болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдал, илэрсэн зөрчил дутагдалд дүн шинжилгээ хийж зөрчил дутагдлыг арилгах, цаашид давтан гаргахгүй байх, шалтгаан нөхцлийг арилгуулах, санхүүгийн сахилга батыг хэвшүүлэх, эрсдлийг буруулах талаар санал дүгнэлт, зөвлөмж өгч биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авч ажиллах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нэрс Албан тушаал  Өрөөний дугаар  Холбогдох утас

Албаны цахим хаяг

1 Ц.Түвшинзаяа Хэлтсийн дарга

БШУЯ-ны байрны 125,126,127 тоот

263015

tuvshinzaya@pcsp.gov.mn
2 Э.Ганчимэг Ахлах мэргэжилтэн

265839

ganchimeg@pcsp.gov.mn
3 Д.Сувдмаа Ахлах мэргэжилтэн suvdmaa@pcsp.gov.mn
4 Н.Ган-Эрдэнэ Мэргэжилтэн gan-erdene@pcsp.gov.mn
5 А.Алтаншагай Мэргэжилтэн altanshagai@pcsp.gov.mn
6 М.Лхагважав Мэргэжилтэн lhagvajav@pcsp.gov.mn
7 М.Баярцэцэг Мэргэжилтэн bayartsetseg@pcsp.gov.mn
8 Ч.Батчимэг Мэргэжилтэн batchimeg@pcsp.gov.mn