Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан, судалгаа

 1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2016 он
 2. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан – 2016 он
 3. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан – 2016 он
 4. АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн шийдвэрлэлтийн байдал – 2016 он
 5. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2017 он
 6. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө
 7. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2018 он
 8. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2019 он
 9. Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2020 он
 10. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан (ТӨБЗГ, 2020 оны жилийн эцэс) 
 11. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө
 12. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан
 13. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан (ТӨБЗГ, 2021 оны жилийн эцэс) 
 14. “Шударга байдлын үнэлгээ”-ний 2021 оны судалгааны тайлан
 15. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө
 16. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан (ТӨБЗГ, 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
 17. Транспэрэнси интернэшнл байгууллагаас гаргадаг Авлигын төсөөллийн шалгуур үзүүлэлт (индекс)-ийг бууруулах зорилго бүхий ажлын хэсгийн Авч хэрэгжүүлэх эрчимжүүлсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан холбогдох арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайлан 
 18. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан (ТӨБЗГ, 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар)
 19. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан (ТӨБЗГ, 2022 оны жилийн эцэс) 
 20. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө
 21. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт (ТӨБЗГ, 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар)