Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан, судалгаа

 1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2016 он
 2. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан – 2016 он
 3. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан – 2016 он
 4. АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн шийдвэрлэлтийн байдал – 2016 он
 5. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2017 он
 6. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө
 7. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2018 он
 8. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан 2019 он
 9. Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2020 он
 10. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө
 11. “Шударга байдлын үнэлгээ”-ний 2021 оны судалгааны тайлан