ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН РЕФОРМ: ОНЦЛОХ ҮР ДҮН

Монгол Улсын дунд хугацааны хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д “Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашиг, засаглалыг сайжруулж, олон нийтийн шууд хяналтад оруулах ажлыг зохион байгуулна.” гэж заасан. Энэхүү зорилтын хүрээнд бий болгосон онцлох үр дүнгээс хүргэж байна.

Монгол Улсын дунд хугацааны хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д “Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашиг, засаглалыг сайжруулж, олон нийтийн шууд хяналтад оруулах ажлыг зохион байгуулна.” гэж заасан.

Энэхүү зорилтын хүрээнд бий болгосон онцлох үр дүнгээс хүргэж байна.