Төрийн өмчийн хуулийн эдгээдэд Мэдэгдэл, чиглэл хүргүүлэх тухай

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, зардал хэмнэх, санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлэх зорилгоор батлагдсан Засгийн газрын 2022 оны 204 д

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, зардал хэмнэх, санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлэх зорилгоор батлагдсан Засгийн газрын 2022 оны 204 дүгээр тогтоолын дагуу төрийн өмчит хуулийн этгээдэд ашиглаж байгаа суудлын автомашинаас татан төвлөрүүлж байна.

Автомашины хэрэглээг хуулиар хязгаарласантай холбогдуулан суудлын автомашин ашиглах эрх бүхий албан тушаалтнаас бусад албан тушаалтны албан хэрэщээнд ашиглагдаж байгаа автомашины холбогдох зардлыг Сангийн яамнаас хязгаарласан тул тэдгээр автомашиныг татан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авахыг дахин мэдэгдье.

Төрийн хэмнэлтийн хуулийг хэрэгжүүлээгүй, үйл ажиллагаандаа санхүүгийн сахилга бат, хэмнэлтийн горимыг мөрдөж ажиллаагүй нь тогтоогдвол ажлаас халах үндэслэл болохыг анхааралдаа авна уу.