cover

Тогтоол, шийдвэрүүд

# Тогтоол шийдвэрийн нэр Тогтоол шийдвэрийн Дугаар Тогтоол шийдвэрийн огноо Төрөл Дэд төрөл
1 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК) 236 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
2 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК) 237 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
3 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК) 238 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
4 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Гаалийн ерөнхий газраас эрчим хүчний компаниудад) 239 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулаан шарын гол” ТӨХК) 240 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
6 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 241 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
7 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК) 242 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
8 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-иас “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК-д) 243 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
9 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Хангалт үйлчилгээний анги) 244 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
10 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Дулаан шарын гол” ТӨХК) 245 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
11 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК) 246 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
12 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (“Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК) 247 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
13 Үндсэн хөрөнгө худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллага) 248 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
14 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК) 249 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
15 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (“Монголын төмөр зам” ТӨХК) 250 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
16 Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон түүний харьяа байгууллагууд) 251 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
17 Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Булган аймаг дахь Төрийн аудитын газар) 252 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
18 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Харгуй” ТӨХК-иас Налайх дахь Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд) 253 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
19 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас Хөвсгөл аймаг дахь Автотээврийн төвд) 254 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
20 Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай (“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨҮГ-аас “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-т) 255 2018-06-05 Тогтоол Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.