ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Төрийн өмчийн бүртгэлийн хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн өмчийн эзэмшилт, ашиглалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалттай холбоотой бүртгэл, зохион байгуулалт хийх, үзлэг тооллого явуулах үндсэн үүрэг хүлээж; төрийн өмчийн улсын нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, бүртгэлээр хяналт тавих, төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчлөлд, орон нутгийн өмчлөлөөс төрийн өмчлөлд шилжүүлэх эд хөрөнгийг судлан санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх, төрийн өмчийн үзлэг тооллогыг улсын хэмжээнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах, нэгтгэн тайлагнах, төрийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг түрээслэх, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах /худалдах, шилжүүлэх, акт тогтоон устгах/ шинээр авах харилцааг хариуцан удирдлагад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч нэгтгэх, дүн мэдээ гаргах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.   

Бүтэц бүрэлдэхүүн

Нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Холбогдох утас Албаны цахим хаяг
1 Д.Нарангэрэл Хэлтсийн дарга   263021  
2 Г. Дэлгэрмаа Мэргэжилтэн    263025  
3 Б.Сүнжидмаа Мэргэжилтэн    263025  
4 Э.Дуламсүрэн  Мэргэжилтэн    263016  
5 Д.Тунгалагтуул Мэргэжилтэн   263016  
6 Ө.Батбаатар  Мэргэжилтэн   263016  
7 Д.Болортуяа Мэргэжилтний  албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч   263016