Худалдан авах ажиллагааны газар нь Засгийн газрын 2012 оны 131 дүгээр тогтоолоор 2013 онд нийт 345  төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан байгаа бөгөөд 2013 оны I ба II-р улирлын тайлан дараах байдалтай байна.