Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын баталсан 2018 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн 2016-2017 оны удирдлага, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийлээ.

Ажлын хэсэг тус байгууллагын газрын удирдлага, санхүү, эдийн засаг, үйлдвэрлэл, үр ашгийн байдал, төр ийн өмчийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалт, эзэмшилт, захиран зарцуулалт, хөрөнгөд бүртгэлээр тавьж буй хяналт, худалдан авалтын үйл ажиллагаа, захиралтай байгуулсан гэрээ болон байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээ хэлцэл зэргийг шалгав.

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК нь 2017 онд 660 гаруя сай төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж, цэвэр ашгийн төлөвлөгөөг 17,3 хувиар биелүүлжээ. Тус компанийн удирдлагууд үндсэн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, орлого зарлагын төлөвлөгөөг биелүүлэх, хувьцааны арилжааг нэмэгдүүлэх, зах зээлийг сурталчлах, Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалах, сургалт зохион байгуулах талаар нэлээд ажил хийсэн байна.

Шалгалтаар тус төрийн өмчит компанийн өмнөх удирдлагууд болон холбогдох ажиллагсадын үүсгэсэн найдваргүй болох эрсдэлтэй, тооцоо нийлээгүй авлагууд болон  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн заррим зүйл заалтыг зөрчсөн зэрэг зөрчил, дутагдал илэрсэн байна.

Тус компанийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үргүй зардлыг арилгах, хөрөнгийн өгөөжийг сайжруулах, биржийн арилжааг идэвхжүүлэх, зорилтот түвшингийн төлөвлөлөөг биелүүлэх шаардлагатай байна. Цаашид илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах, давтан гаргахгүй байх, өмнө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, биелэлтийг нь ТӨБЗГ-т ирүүлэхийг даалгалаа.