1. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай

2. Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай

3. Үндсэн хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай

4. Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай

5. Үндсэн хөрөнгө худалдан авах зөвшөөрөл олгох тухай

6. 1, 2, 3 -р хуралдааны тогтоол