1 М.Мөнхбаатар
2 Ц.Сэргэлэн
3 А.Батхүрэл
4 Ц.Тунгалагтамир