cover

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ болон бусад холбогдох эрх зүйн акт, бүрдүүлэх материалын жагсаалт

# Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ болон бусад холбогдох эрх зүйн акт, бүрдүүлэх материалын жагсаалт Нэмэгдсэн
1 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх Засгийн газрын 134 дүгээр журам 2016-10-17
2 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн жишиг үнэ батлах тухай 119 дүгээр тогтоол 2016-10-27
3 Түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 102 дугаар тогтоол 2016-12-20
4 Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээний үлгэрчилсэн загвар 2017-02-09
5 Төрийн өөрчийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 53 дугаар тогтоол 2017-02-14
6 Төрийн өөрчийн өмчийн эд сонгон шалгаруулах тухай 53 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 268 дугаар тогтоол 2017-05-31
7 "Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ" байгуулах, дүгнэх ажлын бэлтгэл хангах тухай 2017-07-06
8 Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг баталгаажуулах тухай 2017-07-06
9 Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээг баталгаажуулахад бүрдүүлэх материалууд 2017-07-06
10 119 дүгээр "Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 59 дүгээр тогтоол 2018-03-06
11 102 дугаар "Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 293 дугаар тогтоол 2018-03-06
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.