cover

Орхон

# Орхон Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 Орхон аймгийн 2014 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө 2014-09-03
3 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-03
4 Орхон аймгийн 2014 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан 2014-09-03
5 Орхон аймгийн 2014 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-03
6 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл 2014-09-03
7 Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2015-01-22
8 Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2015-01-22
9 Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын төлөвлөгөө 2016-02-29
10 Орхон аймгийн 2016 оны III улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2016-11-09
11 Орхон аймгийн ОНӨГ-ын 2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-03
12 Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-16
13 Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2 2018-01-16
14 Орхон аймгийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-01-17
15 Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө 2018-02-21
16 Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө 1 2018-04-20
17 Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө 2 2018-04-20
18 Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө 05 дугаар сард 2018-05-24
19 Орхон аймгийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 05 дугаар сар үргэлжлэл 2018-05-24
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.