cover

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, үр дүн

# Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, үр дүн Нэмэгдсэн
1 0000-00-00
2 0000-00-00
3 0000-00-00
4 Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр Худалдан авах ажиллагааны газрын 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт 2014-09-01
5 ХААГ-ын 2014 оны хагас жилын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан 2014-09-01
6 ХААГ-ын 2014 онд эрх шилжиж ирсэн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын хагас жилын тайлан 2014-09-01
7 Байгууллагын худалдан авах ажиллагаа 2014-09-01
8 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2014 оны IV улирлын тайлан 2015-01-14
9 2015 онд ХААГ-т зохион байгуулагдах худалдан авах ажиллагааны жагсаалт 2015-02-05
10 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 05 сарын 28-ны өдрийн байдлаар 2015-05-28
11 Худалдан авах ажиллагааны газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2015 оны явцын тайлан 2015 оны 09 сарын 01-ний өдрийн байдлаар 2015-09-02
12 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын 2016 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээнээс байгуулсан гэрээний мэдээлэл 2016-11-09
13 Говь-Алтай аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-02-01
14 Дундговь аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
15 Увс аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-01
16 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 31 НЭГЖИЙН МЭДЭЭ / эхний 2 сарын байдлаар/ 2018-03-18
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.