cover

Журам заавар

# Журам заавар Нэмэгдсэн
1 Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам 2014-09-01
2 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2007.03.30 81 2015-01-16
3 Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008.06.20 249 2015-01-16
4 Тендерийн үнэлгээний заавар 2012.09.28 194 2015-02-10
5 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам 2015-02-19
6 Бүртгэл хөтлөх журам 2015-02-26
7 Цахим хуудаст худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 2015-04-23
8 Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам 2015-05-12
9 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам 2015-06-11
10 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа урамшууллыг зохицуулах журам нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-04
11 Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017.07.04 234 2017-07-04
12 Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын нэмэлт өөрчлөлт 2017-11-24
13 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 2017-12-14
14 Худалдан авах ажиллагаанд дотоод аудит хийх журам 2017-12-15 365 2018-01-11
15 № 69. Үндсэн хөрөнгө дуудлагын худалдаагаар худалдах зөвшөөрөл олгох тухай (Эрчим хүчний зохицуулах хороо) 2018-04-03
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.