cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он Нэмэгдсэн
1 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-01-01
2 Хамтарсан тушаалын жагсаалт 2019-01-01
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-03
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-08
7 Тамга тэмдэг түшигчийг түр томилох тухай 2019-01-16
8 Зардлын төсөв батлах тухай 2019-01-17
9 Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай 2019-01-18
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-22
11 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-01-24
12 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-24
13 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-02-01
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-19
15 Тушаал хүчингүй болсон тухай 2019-03-01
16 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 3сар 2019-03-02
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-05
18 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-03-06
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-11
20 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
21 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-12
22 Дотоод аудитын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-04
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-15
31 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
32 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.