cover

Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он

# Ажил хэрэгч тушаалууд - 2019 он Нэмэгдсэн
1 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-01-01
2 Хамтарсан тушаалын жагсаалт 2019-01-01
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-03
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-04
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-08
7 Тамга тэмдэг түшигчийг түр томилох тухай 2019-01-16
8 Зардлын төсөв батлах тухай 2019-01-17
9 Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай 2019-01-18
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-22
11 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-01-24
12 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-01-24
13 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-02-01
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-19
15 Тушаал хүчингүй болсон тухай 2019-03-01
16 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 3сар 2019-03-02
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-05
18 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-03-06
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-03-11
20 Сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
21 Комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2019-03-12
22 Дотоод аудитын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 2019-03-12
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-04
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-05
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-12
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-04-15
31 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
32 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 2019-04-30
33 Үнэлгээний хорооны тушаалын жагсаалт 5 сар 2019-05-01
34 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2019-05-01
35 СЕХ, СЯ, ТӨБЗГ-ын хамтарсан тушаал 2019-05-02
36 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2019-05-08
37 Тооллогын комисс байгуулах тухай 2019-05-08
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-10
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-17
40 Журам батлах тухай 2019-05-23
41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-24
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-31
45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-06-01
46 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-05
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-13
48 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-07-01
49 Тамга тэмдэг түшигч томилох тухай 2019-07-03
50 Тамга тэмдэг түшигч томилох тухай 2019-07-03
51 Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2019-07-09
52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-22
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-25
54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-25
55 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-08-02
56 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-02
57 Тамга тэмдэг түшигчээр түр томилох тухай 2019-08-02
58 Зарим албан хаагчдыг томилолттор ажиллуулах тухай 2019-08-05
59 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 2019-08-05
60 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-19
61 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-09-01
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-09
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-11
64 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-09-13
65 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2019-10-02
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.