cover

Гэрчилгээний эзэмшигчийн нэр О.Нархажид
Регистерийн дугаар УХ****03**
Гэрчилгээний дугаар 2018/А3-1775
Олгосон огноо 2018-04-04
Дуусгавар болох огноо 2021-04-04
Регистерийн дугаарын эхний 4-н цифр болон сүүлийн 2 цифрийг хувь хүний нууцтай холбогдуулан (*)-оор тэмдэглэсэн болно.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.