cover

Гэрчилгээний эзэмшигчийн нэр Б.Наранцэцэг
Регистерийн дугаар СУ****11**
Гэрчилгээний дугаар 2018/А3-1763
Олгосон огноо 2018-04-03
Дуусгавар болох огноо 2021-04-03
Регистерийн дугаарын эхний 4-н цифр болон сүүлийн 2 цифрийг хувь хүний нууцтай холбогдуулан (*)-оор тэмдэглэсэн болно.
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.