cover

Тогтоолууд 2018

2018-01-16 Ил тод байдал 7734
1. Эрхзүйн акт 2018 он 2. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд: 2.1  Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц 2018 он 2.2  Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 2018 он 2.3  Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх

Тогтоол 2017

2017-02-17 Ил тод байдал 19495
1. Эрхзүйн акт 2017 оны эхний хагас жил 2017 оны сүүлийн хагас жил 2. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд: 2.1  Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц 2017 оны эхний хагас жил 2017 оны сүүлийн хагас жил 2.2  Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,

ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ ЗАРИМ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ӨР ТӨЛБӨРИЙН СУДАЛГАА

2016-12-07 Ил тод байдал 2103
№ Хуулийн этгээдийн нэр он Дансны өглөг Татварын өр НДШ - ийн  өглөг Богино хугацаат зээл, зээлийн хүү Урьдчилж орсон орлого Бусад богино хугацаат өр төлбөр Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн Урт хугацаат зээл Бусад урт хугацаат өр төлбөр Урт хугацаат өр төлбөри
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.