cover

Тогтоолууд 2019

2019-01-14 Ил тод байдал 1522
1. Эрхзүйн акт 2019 он 2. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд: 2.1  Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц 2019 он 2.2  Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин 2019 он 2.3  Хуулийн этгээдийн удирдлагыг томилох, чөлөөлөх

Хүний нөөцийн удирдлага

2018-04-12 Ил тод байдал 4617
1. Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 2017 он 2018 он 2. Авлигатай тэмцэх газрын дүгнэлт 2017 он 2018 он 2019 он 3. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн 2017 он 2018 он 4. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөн 2019 он 5. Бусад  

Сул орон тооны зар

2018-04-12 Ил тод байдал 4991
 

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг АТГ-аас хянасан дүгнэлт

2018-04-03 Ил тод байдал 5258
1.  2016 он 2.  2017 он 3.  2018 он

Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн

2018-02-07 Ил тод байдал 3434
                                                 1. Үндсэн хөрөнгө нээлттэй дуудла

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

2017-02-01 Ил тод байдал 8010
          ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРААС ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД                     ҮЗҮҮЛДЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ Д/д Үйлчилгээ үзүү
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.