cover

Мэндчилгээ

2020-07-22 Бидний тухай 26343
      Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагаа, засаглал, өмч хувьчлалын бодлогыг тодорхой болгох, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргах зорилт дэвшүүлс

Эрхэм зорилго, зорилт

2020-02-24 Бидний тухай 14271
Эрхэм зорилго   Төрийн өмчийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх удирдлагыг сайжруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд сайн засаглалыг хөгжүүлэх замаар өмчийн  үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд оршино. Зорилт Төрийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, баримт бичгий

Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс

2020-02-24 Бидний тухай 25014
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Төрийн өмчийн бүртгэл, ашиглалтын хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 2 дугаар зорилтын хүрээнд төрийн өмчийн эзэмшилт, ашиглалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалттай холбоотой бүртгэл, зохион байгуулалт хийх, үзлэг тооллого явуулах үндсэн үүрэг хүлээж; төрийн өмчи

Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс

2020-02-24 Бидний тухай 21218
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд Төрийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, баримт бичгийн төсөл боловсруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах удирдлага, зохицуулалтаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, тө

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

2020-02-24 Бидний тухай 19780
Эрхэм зорилго: Захиргаа, удирдлагын хэлтэс нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратегийн 4 дүгээр зорилтын хүрээнд агентлагийн үйл ажиллагаанд захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, бүтцийн нэгж хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сур

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

2020-02-24 Бидний тухай 21135
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгох, төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгаа, зөвлөгөө өгч эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээнд гаргах эрх зүйн актыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн
© Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 2017.